Gençler Lpg Aletleri

Genel Kategori => Eğitim => Konuyu başlatan: admin2008 - Haziran 03, 2008, 03:59:20 ÖS

Başlık: Kelime Kısaltma
Gönderen: admin2008 - Haziran 03, 2008, 03:59:20 ÖS
http://tdk.org.tr  (http://tdk.org.tr) Türk dil Kurumundan derlenmiştir

Kelime Kısaltma


A Ala

AA Anadolu Ajansı

AAFSE Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (Allied Air Forces Southern Europe)

AAM Atatürk Araştırma Merkezi

AB Avrupa Birliği

ABD Amerika Birleşik Devletleri

ABS Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)

ADSL Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)

AET Avrupa Ekonomik Topluluğu

AFP Fransız Basın Ajansı (Agence France Press)

Age Adı geçen eser

AGİK Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı

AGİT Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı

agm. Adı geçen makale

agy. Adı geçen yayın

AI Uluslararası Af Teşkilatı (Amnesty International)

AID Uluslararası Kalkınma Ajansı (Agency for International Development)

AIDS Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)

AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHS Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

AK Avrupa Konseyi

AKBİL Akıllı bilet

AKDTYK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

AKM Atatürk Kültür Merkezi

AKPM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

AKUT Arama Kurtarma Teşkilatı

Alb. Albay

Alm. Almanca

anat. Anatomi

ant. Antropoloji

AO Anonim ortaklık

AOÇ Atatürk Orman Çiftliği

AÖF Açıköğretim Fakültesi

AP ABD Haber Ajansı (Associated Press)

APS Acele Posta Servisi

Apt. Apartman, apartmanı

Ar. Arapça

ARGE Araştırma geliştirme

Arş. Gör. Araştırma Görevlisi

ark. Arkeoloji

As. Asker, askerî, askerlik

Asb. Astsubay

ASELSAN Askerî Elektronik Sanayii

As. İz. Askerî İnzibat

ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

ASO Ankara Sanayi Odası

AST Ankara Sanat Tiyatrosu

astr. Astronomi

astrol. Astroloji

AŞ Anonim şirket

AŞTİ Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi

AT Avrupa Topluluğu

Atğm. Asteğmen

atm. Atmosfer

ATO Ankara Ticaret Odası

AÜ Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi

Av. Avukat

B Batı, bay

BAE Birleşik Arap Emirlikleri

bağ. Bağlaç

BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

BBC İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)

BCG Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)

Bçvş. Başçavuş

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

BDT Bağımsız Devletler Topluluğu

BE Büyükelçi

belgeç Belgegeçer (faks)

bitb. Bitki bilimi

biy. Biyoloji

bk. Bakınız

Bl. Bölük

bl. Bilişim

BM Birleşmiş Milletler

Bn. Bayan

Bnb. Binbaşı

bot. Botanik

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

Böl. Bölüm

bs. Baskı, basım

Bşk. Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı

BUE Avrupa Birliği Bankası (Bank of Union European)

Bul. Bulvar, bulvarı

Bulg. Bulgarca

BÜ Boğaziçi Üniversitesi

C Cilt

Cad. Cadde, caddesi

CAEC Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (Consultative Assembly of European Council)

cal Kalori

CAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (Civil Aviation Organization)

CC Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)

CD Kordiplomatik (Corps Diplomatique)

CDH Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)

CE Avrupa Konseyi (Council of Europe)

CENTO Merkezî Antlaşma Örgütü (Central Treaty Organization)

CIA ABD Merkezî Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency)

CIF Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)

CIOS Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)

CIP Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim

CIP Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)

cm Santimetre

CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

CNRS Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (Centre National de la Recherche Scientifique)

coğ. Coğrafya

COMECON Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Council for Mutual Economic Asistance)

cos Kosinüs

CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Cum. Bşk. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı

CÜ Cumhuriyet Üniversitesi

ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

çev. Çeviren

ÇS Çimento Sanayisi

ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

ÇÜ Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi

Çvş. Çavuş

D Doğu

dal Dekalitre

dam Dekametre

DAP Doğu Anadolu Projesi

db. Dil bilimi

dbl. Dil bilgisi

DDT Böcek öldürücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)

DDY Devlet Deniz Yolları

DEÜ Dokuz Eylül Üniversitesi

dg Desigram

DGM Devlet Güvenlik Mahkemesi

DGS Dikey Geçiş Sınavı

DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi

DİE Devlet İstatistik Enstitüsü

dk. Dakika

dl Desilitre

DLH Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü

dm Desimetre

DMO Devlet Malzeme Ofisi

DNA Deoksirübo nükleik asit

Doç. Doçent

doğ. Doğum tarihi

DPT Devlet Planlama Teşkilatı

Dr. Doktor

drl. Derleyen

DSİ Devlet Su İşleri

DSÖ Dünya Sağlık Örgütü

DT Devlet Tiyatroları

DTCF Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

DTÖ Dünya Ticaret Örgütü

DÜ Dicle Üniversitesi

Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri

Dz. Kuv. K. Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı

dzl. Düzenleyen

1. Edat

EAC Avrupa İş Birliği Örgütü (European Association for Cooperation)

EAT Eski Anadolu Türkçesi

EBU Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union)

Ecz. Eczacı

ed. Edebiyat, editör

EEG Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)

EFT Elektronik fon transferi

EFTA Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/Birliği (European Free Trade Area/Association)

EGO Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)

EİEİ Elektrik İşleri Etüt İdaresi

EKG Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)

ekon. Ekonomi

EMG Kas akım grafiği (Electromyographie)

EMK Elektromotor kuvvet

Ens. Enstitü, enstitüsü

EPA Avrupa Parlamenterler Örgütü (European Parliamentary Association)

EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

ERDEMİR Ereğli Demir Çelik Fabrikaları

Erm. Ermenice

ESA Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)

ESHOT Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)

ET Eski Türkçe

EÜ Ege Üniversitesi

F Fiyat, fiyatı

f. Fiil

Fak. Fakülte

FAO BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organization)

Far. Farsça

FBI ABD Federal Araştırma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)

fel. Felsefe

FIBA Uluslararası Basketbol Federasyonu (Fédération Internationale de Basketball Association)

FIDE Uluslararası Satranç Federasyonu (Fédération Internationale des Échecs)

FIFA Uluslararası Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football Association)

FILA Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu (Fédération Internationale des Luttes Associées)

FIR Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)

fil. Filoloji, filolojisi

FİSKOBİRLİK Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

fiz. Fizik

fizy. Fizyoloji

FKB Fizik, kimya, biyoloji

FM Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)

Fr. Fransızca

FÜ Fırat Üniversitesi

G Güney

g Gram

GAP Güneydoğu Anadolu Projesi

GATA Gülhane Askerî Tıp Akademisi

GAZÜ Gaziantep Üniversitesi

GB Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte)

GB Güneybatı

GB Gümrük Birliği

GD Güneydoğu

Gen. General

geom. Geometri

gn. Genel

Gnkur. Genelkurmay

GOÜ Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

Gön. Gönderen

gr. Gramer

Grt Groston

GSM Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)

GSMH Gayrisafi millî hasıla

GSYH Gayrisafi yurt içi hasıla

GÜ Gazi Üniversitesi

H Hicri

HA Harp Akademisi

HABITAT Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)

HAVAŞ Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HDD Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)

hek. Hekimlik, hekim, hekimi

HIV AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)

hl Hektolitre

hlk. Halk ağzı

hm Hektometre

HMUK Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu

HO Harp Okulu

Hst. Hastane, hastanesi

Hs. Uzm. Hesap Uzmanı

huk. Hukuk

HÜ Hacettepe Üniversitesi

Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri

Hv. Kuv. K. Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı

Hz. Hazret

Hz. Hizmet, hizmette

hzl. Hazırlayan

Hz. öz. Hizmete özel

IAAF Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (International Amateur Athletic Federation)

IAEA Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency)

IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association)

ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization)

ICJ Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice)

ICRC Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross)

IDA Uluslararası Kalkınma Bankası (International Development Association)

IDB İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank)

ILO Uluslararası Çalışma Teşkilatı (International Labor Organization)

IMF Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)

INTERPOL Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)

IOC Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee)

IPI Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute)

IRO Uluslararası Mülteci Teşkilatı (International Refugee Organization)

ISBN Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)

ISMN Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)

ISO Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization)

ISSN Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Serial Number)

ITO Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)

İbr. İbranice

İETT İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi

İKÖ İslam Konferansı Örgütü

İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İng. İngilizce

is. İsim

İSDEMİR İskenderun Demir Çelik Fabrikaları

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

İSO İstanbul Sanayi Odası

İsp. İspanyolca

İŞKUR Türkiye İş Kurumu

işl. İşleyen

İŞOT İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali

İt. İtalyanca

İTB İstanbul Ticaret Borsası

İTO İstanbul Ticaret Odası

İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi

İÜ İstanbul Üniversitesi

İZTB İzmir Ticaret Borsası

İZTO İzmir Ticaret Odası

J Jandarma

JAL Japon Hava Yolları (Japan Airlines)

Jap. Japonca

jeol. Jeoloji

JGK Jandarma Genel Komutanlığı

K Kuzey

K Komutan, komutanlığı

KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikaları

KB Kuzeybatı

KBB Kulak, Burun, Boğaz

KD Kuzeydoğu

KDV Katma değer vergisi

KEİ Karadeniz Ekonomik İş Birliği

kg Kilogram

KGB Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)

KHK Kanun hükmünde kararname

KİK Kamu İhale Kurumu

kim. Kimya

KİT Kamu İktisadi Teşekkülü

KKK Kara Kuvvetleri Komutanlığı

KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

km Kilometre

KMS Kurumlar İçi Merkezî Eleme Sınavı

KOBİ Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme

KOİ Kamu Ortaklığı İdaresi

koor. Koordinasyon

Kor. Kolordu

Kora. Koramiral

Korg. Korgeneral

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı

krş. Karşılaştırınız

KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kur. Kurmay

Kur. Bşk. Kurmay Başkanı, Başkanlığı

KÜ Kırıkkale Üniversitesi

l Litre

Lat. Latince

LCV Lütfen cevap veriniz

LES Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı

LİBOR Londra bankaları gecelik faiz oranı

LP Uzunçalar (Long play)

LPG Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquified Petroleum Gas)

Ltd. Limitet

M Miladi

m Metre

Mac. Macarca

Mah. Mahalle, mahallesi

Mah. Mahkeme, mahkemesi

man. Mantık

mat. Matematik

MB Bilgisayarda bellek birimi (Megabyte)

Md. Müdür, müdürlük, müdürlüğü

MEB Millî Eğitim Bakanlığı

mec. Mecaz

MGK Millî Güvenlik Kurulu

mim. Mimarlık

min. Mineraloji

MİT Millî İstihbarat Teşkilatı

MK Medeni Kanun

MKE Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu

MKS Metre-Kilogram-Saat

MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu

mm Milimetre

MOSSAD İsrail Gizli Haber Alma Örgütü

MÖ Milattan önce

MPİ Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

MPM Millî Prodüktivite Merkezi

MS Milattan sonra

MSÜ Mimar Sinan Üniversitesi

MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

MÜ Marmara Üniversitesi, Muğla Üniversitesi

Müh. Mühendis, mühendisi, mühendislik

Mür. Müracaat

müz.

MYK Merkez Yönetim Kurulu

NASA Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (National Aeronautics and Space Administration)

NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)

NOTAM Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)

Nö. Nöbet, nöbetçi

Nö. Sb. Nöbetçi subayı

Nu. Numara

OAPEC Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

OECD Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development)

Okt. Okutman

Onb. Onbaşı

OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (Organization of Petroleum Exporting Countries)

Opr. Operatör

Or. Ordu

Ora. Oramiral

Ord. Ordinaryüs

Org. Orgeneral

Ort. Ortaklık, ortakları, ortaklığı

OSB Organize Sanayi Bölgesi

Osm. T. Osmanlı Türkçesi

OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu

ÖİB Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

öl. Ölüm tarihi

ör. Örnek

ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı

ÖSYM Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi

ÖTV Özel tüketim vergisi

ÖYK Özelleştirme Yüksek Kurulu

ÖYS Öğrenci Yerleştirme Sınavı

öz. Özel

ped. Pedagoji

PEN Uluslararası Yazarlar Birliği (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)

PETKİM Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü

PK Posta kutusu

PO Petrol Ofisi

POAŞ Petrol Ofisi Anonim Şirketi

Port. Portekizce

Prof. Profesör

psikol. Psikoloji

PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

RAM Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)

RC Kızılhaç (Red Cross)

RCD Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği (Regional Cooperation for Development)

RNA Ribo nükleik asit

ROM Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)

Ro-Ro Gemiye taşıt indirme bindirme (rolon-roloff)

RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Rum. Rumence

Rus. Rusça

S Sayı

s. Sayfa

sa. Saat

SALT Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (Strategic Arms Limitation Talks)

SAS Su Altı Savunma (Komandoları)

SAT Su Altı Taarruz (Komandoları)

Sb. Subay

SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi

SEK Süt Endüstrisi Kurumu AŞ

SEKA Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu

sf. Sıfat

SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

SKT Son kullanma tarihi

Sl. Slavca

Sn. Sayın

sn. Saniye

snt. Santral

Sok. Sokak

sos. Sosyoloji

SOS Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)

sp. Spor

SPK Sermaye Piyasası Kurulu

SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

SSK Sosyal Sigortalar Kurumu

STK Sivil Toplum Kuruluşu

STÖ Sivil Toplum Örgütü

SÜ Selçuk Üniversitesi

Ş Şirket

Şb. Şube

T. Türkçe

t Ton

TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

TAI Türk Havacılık Sanayii (Turkish Aerospace Industry)

TAO Türk Anonim Ortaklığı

tar. Tarih

TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

TASS Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)

TAŞ Türk Anonim Şirketi

Tb. Tabur

TBB Türkiye Barolar Birliği

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi

T.C. Türkiye Cumhuriyeti

TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

TCK Türkiye Cumhuriyeti Karayolları

TCK Türk Ceza Kanunu

TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TCZB Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

TDÇİ Türkiye Demir Çelik İşletmeleri

TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri

TDK Türk Dil Kurumu

TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim AŞ

TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

TEFE Toptan eşya fiyatları endeksi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ

tek. Teknik, teknoloji

TEK Türkiye Elektrik Kurumu

tel. Telefon

telg. Telgraf

TEM Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)

TETAŞ Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt AŞ

TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası

Tğm. Teğmen

THA Türk Haberler Ajansı

THK Türk Hava Kurumu

THK Türk Hukuk Kurumu

THY Türk Hava Yolları

TIR Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)

tic. Ticaret

TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

TİKA Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

TİM Türkiye İhracatçılar Merkezi

TİSK Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu

tiy. Tiyatro

TKAE Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

TKB Türk Kadınlar Birliği

TKF Toplu Konut Fonu

TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri

TL Türk lirası

tlks. Teleks

tls. Telsiz

TM Türk malı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TMO Toprak Mahsulleri Ofisi

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

TOEFL Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)

TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Top. Topçu

TP Türk Petrolleri

TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

TR Türkiye

TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

TSE Türk Standartları Enstitüsü

TSİ Türkiye saati ile

TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

TT Türkiye Türkçesi

TTB Türk Tabipleri Birliği

TTOK Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

TTKB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

TTK Türk Tarih Kurumu

Tug. Tugay

Tuğa. Tuğamiral

Tuğg. Tuğgeneral

TUS Tıpta Uzmanlık Sınavı

TÜ Trakya Üniversitesi

TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

TÜFE Tüketici fiyatları endeksi

Tüm. Tümen

Tüma. Tümamiral

Tümg. Tümgeneral

TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi

TÜRDOK Türkiye Dokümantasyon Merkezi

TÜRKSAT Türk uydusu (Turkish satellite)

TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı

TV Televizyon

TZDK Türkiye Zirai Donatım Kurumu

TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği

UEFA Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union of European Football Associations)

UFO Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)

UHF Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)

UK Birleşik Krallık, İngiltere (United Kingdom)

UN Birleşmiş Milletler (United Nations)

UNAC Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı (United Nations Aid to Children)

UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNICEF Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund)

UNO Birleşmiş Milletler Teşkilatı (United Nations Organization)

UPI Uluslararası Basın Birliği (United Press International)

UPU Uluslararası Posta Birliği (Universal Postal Union)

USA Amerika Birleşik Devletleri (United States of America)

USAŞ Uçak Sanayi AŞ

UÜ Uludağ Üniversitesi

Uzm. Uzman

Ü Üniversite

Üçvş. Üstçavuş

ÜDS Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı

ÜFE Üretici fiyatları endeksi

ünl. Ünlem

Ütğm. Üsteğmen

ÜT Üretim tarihi

vb. Ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi

vd. Ve devamı, ve diğerleri

VDMK Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Vet. Veteriner

VHF Çok yüksek frekans (Very High Frequency)

VIP Çok önemli kişi (Very Important Person)

vs. Vesaire

w Elektrik güç birimi (Watt)

WAP Kablosuz uygulama protokolü; İnternet sistemine kablosuz erişim (Wireless Application Protocol)

WB Dünya Bankası (World Bank)

WHO Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)

WTO Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization)

Yrd. Doç. Yardımcı Doçent

Yay. Yayını, yayınları

Yb. Yarbay

YDS Yabancı Dil Sınavı

Yd. Sb. Yedek subay

YKr Yeni kuruş

YÖK Yükseköğretim Kurulu

YÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

YSE Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü

YSK Yüksek Seçim Kurulu

YTL Yeni Türk lirası

YTÜ Yıldız Teknik Üniversitesi

Yun. Yunanca

YURTKUR Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Y. Mim. Yüksek mimar

Y. Müh. Yüksek mühendis

1. Yüzyıl

YYÜ Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yzb. Yüzbaşı

zf. Zarf

ZF Ziraat Fakültesi

zm. Zamir

ZMO Ziraat Mühendisleri Odası

zool. Zooloji

İslami Kısaltma

 - (C.C.)  Celle Celaluhu
     
 - (S.A.V.)  Sallallahu Aleyhi ve Sellem
     
 - (A.S.) Aleyhisselam
     
 - (R.A.) Radiyallahu Anhu
     
 - (R.A.) ve ya (R.Anha) Radiyallahu Anha

 -(R.H.) ve ya (Rh.A.) Rahimehullah
     
 - (K.S.) Kaddesallahu Sirruhu